Obchodní podmínky

I. Vznik smluvního vztahu 

a) Účastníky smluvního vztahu je CA, se sídlem, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 14235803 a zákazníkem. 

b) Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek CA. 

 c) Odesláním objednávky, zákazník prohlašuje, že byl řádně seznámen s obsahem a podmínkami cestovní smlouvy a souhlasí s nimi zcela a bez výhrad. Všeobecné smluvní podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy mezi zákazníkem a CA. 

II. Cenové a platební podmínky 

a) Právo účasti zákazníka na výletu vzniká zaplacením ceny výletu. 

b) Zákazník je povinen uhradit cenu výletu před jeho konáním. Za řádně uhrazenou platbu se považuje připsání platby na bankovní účet CA, který je uveden v objednávce. 

III. Práva a povinnosti zákazníka 

a) Právo na řádné poskytnutí služeb. 

b) Právo být neprodleně seznámen s případnými změnami. 

c) Zákazník může požádat o změnu termínu výletu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů před odjezdem zájezdu. Pokud takto učiní ve lhůtě kratší, je tato služba zpoplatněna. Výše poplatku závisí na počtu dní, které zbyly do začátku konání výletu. 

více než 30 dní 0% z uhrazené ceny výletu 

29 dní - 15 dní 25% z uhrazené ceny výletu 

14 dní - 8 dní 50% z uhrazené ceny výletu 

7 dní a méně 75% z uhrazené ceny výletu 

d) Zákazník má právo kdykoli před začátkem výletu odstoupit od smlouvy s CA. Toto odstoupení oznámí na e-mailovou adresu info@fajncestovani.com a nabývá účinnosti v čase doručení. 

 e) Zákazník musí mít u sebe cestovní doklad s dostačujícím datem platnosti. 

IV. Práva a povinnosti CA 

a) Ca může změnit termín výletu, pokud nedojde k naplnění minimálního počtu 40 osob výletu.  

b) CA informuje zákazníka o změně termínu výletu do 5-ti dnů před odjezdem výletu. 

c) CA v případě zrušení výletu vrátí uhrazenou cenu výletu zákazníkovi zpět na jeho účet do 30-ti dnů od oznámení o zrušení výletu. 

d) CA je oprávněna z naléhavých důvodů provádět operativní změny v průběhu výletu. Při tom je povinna zachovat zaměření a obsah výletu. 

V. Stornovací podmínky 

a) Stornovací podmínky závisí na počtu dní, které zbyly od zrušení smluvního vztahu do začátku konání výletu. 

 více než 30 dní 50% z uhrazené ceny výletu 

29 dní - 15 dní 80% z uhrazené ceny výletu 

14 dní - 8 dní 90% z uhrazené ceny výletu 

7 dní a méně 100% z uhrazené ceny výletu 

b) Zákazník neplatí stornovací poplatky, jestliže za sebe na výlet zajistí náhradníka. Oznámení o změně v osobě zákazníka musí být uskutečněno nejpozději jeden týden před odjezdem výletu, jestliže se CA a stávající zákazník nedohodnou jinak. Toto odstoupení oznámí na emailovou adresu info@fajncestovani.com a nabývá účinnosti v čase doručení. 

 c) Zákazník platí 100 % dohodnuté ceny, nenastoupí-li na výlet. 

 d) Při určení počtu dní pro zaplacení stornovacích poplatků se do počtu dní započítává i den předání (doručení) oznámení o zrušení účasti na výletu. Naopak, do počtu dní před odjezdem se nezapočítává den odjezdu. 

VI. Reklamace 

a) Zákazník má právo uplatnit reklamaci do 30-ti dnů od skončení výletu, jinak právo zaniká. 

b) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti CA, jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. 

VII. Závěrečná ustanovení 

a) Není-li v cestovní smlouvě nebo v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi CA a zákazníkem Občanským zákoníkem. 

 b) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dalšího zasílání nabídky výletů cestovní agentury. Dále prohlašuje, že je zmocněn udělit tento souhlas i za osoby uvedené v cestovní smlouvě, v jejichž prospěch cestovní smlouvu uzavřel. c) Uzavřením cestovní smlouvy zákazník souhlasí se zasíláním newsletterů. Zákazník má právo, kdykoliv požádat o ukončení zasílání zpráv. Po zažádání o ukončení, CA neprodleně vyřadí zákazníka z databáze pro rozesílání newsletterů.